Page content

Algemene Voorwaarden Banen & Stages

Wanneer u gebruik maakt van deze service van Paardenpas.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Paardenpas besteedt zorg aan de plaatsing van de informatie van de vacatures en CV's maar alle informatie is afkomstig van derden (sollicitanten, stagiaires, bedrijven/stallen) waardoor de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan bij hun ligt. Paardenpas neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor de juiste inhoud ervan.

Paardenpas brengt baan/stage zoekenden en werkgevers bij elkaar maar is zelf niet betrokken in de totstandkoming van de overeenkomst.

U dient bij gebruikmaking van deze Banen&Stages service zelf zorg te dragen dat de door u verstrekte gegevens (naam, adres, woonplaats, etc) juist zijn.

Uw gegevens worden gebruikt zodat de andere partij u kan vinden en tot overeenkomst met u kan komen.

Privacywetgeving
Paardenpas neemt de privacywetgeving in acht en zal uw gegevens daarom niet gebruiken voor andere doeleinden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Wanneer Paardenpas naar websites van derden verwijst, geldt de privacywetgeving van die websites. Paardenpas heeft geen invloed hierop.

Uitsluiting
Paardenpas behoudt zich het recht voor om vacatures, bedrijven, stageplaatsen en/of kandidaten te weigeren zonder verder uitleg waarom.

Eigendomsrecht
Indien u zonder onze toestemming geplaatste vacatures en/of profielen gebruikt zonder onze toestemming behouden wij het recht voor om rechtsmaatregelen te nemen en u aansprakelijk te stellen inclusief schadevergoeding.

Garantie
Paardenpas kan op geen enkele wijze volledig instaan voor de juistheid, accuraatheid en volledigheid van aangeleverde informatie en foto's omtrent vacatures en profielen.

Aansprakelijkheid
Paardenpas sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Paardenpas in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
  • de onmogelijkheid de site te gebruiken;
  • het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
  • het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
  • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Paardenpas, waaronder de site, door een derde;
  • handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Paardenpas;

U vrijwaart Paardenpas volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Beveiliging
Paardenpas tracht in alle redelijkheid haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Diversen
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Paardenpas zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Paardenpas behoudt zich het recht voor deze algemeen voorwaarden aan te passen daar waar zij dat nodig acht.

Betaling
Voor de plaatsing van een vacature of profiel vragen wij een kleine administratieve vergoeding van € 45 voor bedrijven (incl. BTW) en € 25 voor kandidaten.
Wanneer wij uw aanmelding van vacature of profiel hebben ontvangen zullen wij wanneer akkoord een bevestiging sturen vergezeld van verzoek tot betaling en aangeven hoe u kunt betalen. Wanneer u niet betaalt zijn wij geenszins verschuldigd de plaatsing te doen.

Na de bevestiging door Sporthorses dat uw advertentie zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op de aangegeven wijze

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Paardenpas voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze plaatsing aan Paardenpas heeft betaald. Paardenpas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens