Page content

Voorwaarden Paardrijdvakanties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en/of overeenkomst tussen PAARDENPAS en een klant, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Prijzen
Alle vermelden prijzen zijn in euro’s en per persoon, tenzij anders staat aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Het internationaal luchtvervoer dat door PAARDENPAS wordt geregeld valt evenwel onder het nultarief. De prijs van de aanbieding/offerte geldt voor de diensten en producten die daarin worden vermeld. Indien een korting wordt gegeven (bijv. bij grotere afname) of een aanbieding wordt gedaan, dan wordt dat specifiek en soms separaat vermeld. Indien bij grote belangstelling de vluchten en/of hotelkamers, waarop de prijs is gebaseerd, al volgeboekt zijn, gaat PAARDENPAS over tot gebruikmaking van duurdere vluchten en/of hotelkamers. De consequent is dat de prijs dan enigszins wordt verhoogd.  U krijgt hiervan altijd bericht en kunt zelf besluiten en aangeven of u hiermee akkoord gaat.

Reserveringen
U kunt reserveren via internet, e-mail of telefonisch. Klant levert ten behoeve van de overeenkomst en de uitvoering ervan de benodigde gegevens over hemzelf/haarzelf en eventueel andere meereizende klanten aan PAARDENPAS. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De eventuele andere klant(en) zijn voor hun eigen deel aansprakelijk. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden PAARDENPAS niet. De aanbiedingen op de website zijn beperkt voorradig en kunnen te allen tijde worden herroepen. Indien voor een bepaalde bestemming of accommodatie een aanbieding wordt herroepen, zullen andere prijzen worden gehanteerd.

Betaling
Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient er een aanbetaling te worden voldaan van 25% van de totale overeengekomen reissom, tenzij anders is aangegeven of schriftelijk met PAARDENPAS overeengekomen. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek voldaan zijn aan PAARDENPAS. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. De klant zal schriftelijk door PAARDENPAS op de hoogte worden gesteld van het verzuim en heeft alsdan nog de mogelijkheid om binnen 3 werkdagen het restant van de reissom te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geannuleerd op de dag van verzuim. Indien de overeenkomst binnen vier weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Bij latere aankomst en/of vroeger vertrek dan gereserveerd, zal geen restitutie plaatsvinden. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van PAARDENPAS onmiddellijk opeisbaar zijn. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening rechte voor rekening van de klant. Deze kosten worden op een minimum gesteld van € 175. Indien PAARDENPAS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De klant is jegens de PAARDENPAS de door PAARDENPAS gemaakte kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de klant aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien PAARDENPAS en de klant met betrekking tot de reisovereenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de klant volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Offertes
PAARDENPAS is slechts aan de offertes gebonden indien de klant zich binnen 14 dagen akkoord heeft verklaard met de offerte. De akkoordverklaring kan ook telefonisch geschieden. De in een offerte vermelde prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden/reisinformatie zullen uiterlijk drie dagen voor de dag van vertrek worden toegestuurd aan de klant, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden. De reisbescheiden bestaan uit een bevestiging van de overeenkomst, informatie over de reis, een routesuggestie en een tijdsplanning.

Reisdocumenten
Uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart dient geldig te zijn tot en met de terugreis. Mochten er kinderen met u meereizen, zorg dan dat ook zij hierin vermeld zijn of dat zij in het bezit zijn van een eigen paspoort of identiteitskaart. Indien u een niet-Nederlandse nationaliteit of meervoudige nationaliteit heeft, informeer PAARDENPAS daar dan direct over. Het is in een dergelijk geval raadzaam dat de klant zelf contact opneemt over de benodigde reisdocumenten met de desbetreffende ambassade of die van het ontvangende land.

Reisbegeleiding
Vanaf het moment van vertrek zal de Nederlandse reisleiding u wegwijs maken op uw bestemming. Zij zullen u naar de uw vervoermiddel(en) wijzen. Transfers en begeleiding in andere landen kunnen met Engelstalige begeleiding plaatsvinden. Heeft u vragen, suggesties of een probleem, meldt dit dan direct bij de reisleiding. Dit kan vaak ongemak of klachten voorkomen. Ingeval de klant gebruik maakt van een meerdaagse reis dan vallen de excursieprogramma’s, ter plaatse geboekt, buiten de reisovereenkomst. PAARDENPAS heeft slechts een bemiddelende rol in de verkoop. De excursieprogramma’s worden door lokale agenten samengesteld en de uitvoer en organisatie vallen dus onder hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Deelname gebeurt altijd voor eigen risico van de klant(s). PAARDENPAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Het kan voorkomen dat de reisleiding niet direct op een oproep kan ingaan, daar verplichtingen, een calamiteit of onverwachte omstandigheden, hun aanwezigheid elders verlangen. Telefoonnummers van de reisbegeleiding treft u tussen uw reisbescheiden aan.

Reisduur & vluchtuitvoering
Alle vluchten worden uitgevoerd door gerenommeerde chartermaatschappijen. Bij boeking kunt u de geplande vluchtschema’s opvragen. Deze schema’s zijn onder voorbehoud van wijziging. Tot en met de dag van vertrek uit Nederland of bij terugreis kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Ook na uitgifte van uw ticket of na ontvangst van uw reisbescheiden blijft het mogelijk dat onverwachte omstandigheden van technische of organisatorische aard aanleiding geven tot wijziging in luchtvaartmaatschappij, vliegtuigtype, route of vertrektijd. Het kan voor komen dat vluchten, die in principe als rechtstreeks gepland zijn, vanwege operationele redenen met een tussenlanding uitgevoerd worden. Dit valt helaas buiten onze invloed. Vertragingen van vluchten vallen buiten de verantwoordelijkheid van PAARDENPAS. Als er sprake is van vluchtwijziging voor vertrek, brengt PAARDENPAS u op de hoogte. Bij wijzigingen van de terugvlucht meldt de reisleiding dit aan u, al dan niet via een informatiebord van uw accommodatie. Indien u door het vluchtschema c.q. vertragingen uw aansluiting op het openbaar vervoer mist, is PAARDENPAS niet aansprakelijk. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen kiezen voor de zogenaamde à la carte service. Dit betekent dat u zelf uw drankjes en hapjes aan boord mee neemt of koopt. Het al dan niet inclusief zijn van de verzorging aan boord is afhankelijk van luchtvaartmaatschappij, bestemming en vertrekdata.

Preferenties/essenties
Speciale wensen (preferenties) die bij een boeking of reservering worden opgegeven zullen door PAARDENPAS worden doorgeven aan de desbetreffende dienstverlener. Helaas is het niet altijd mogelijk om een preferentie te realiseren. PAARDENPAS kan dan ook geen garanties afgeven. Is een wens zo belangrijk dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is er sprake van een essentie. De klant dient dit bij de boeking of reservering aan PAARDENPAS kenbaar te maken. PAARDENPAS behoudt zich het recht om een essentie te weigeren als zij de uitvoering van de essentie niet kan garanderen. Aan een essentie kunnen kosten zijn verbonden.

Film en fotografie
Voor promotionele doeleinden van PAARDENPAS kan het voorkomen dat tijdens de reis een door PAARDENPAS ingehuurde fotograaf of filmploeg aanwezig is om opnamen te maken. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, dient u dit vooraf aan de fotograaf of cameraman kenbaar te maken. U kunt geen rechten ontlenen aan de opnamen die gemaakt en/of gepubliceerd worden.

Verzekeringen
PAARDENPAS raadt u aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. U kunt een dergelijke verzekering ook direct bij uw boeking of reservering via PAARDENPAS regelen.

Medicijnen
Indien u medicijnen gebruikt, neem dan altijd een recept mee van uw huisarts waar duidelijk in het Engels omschreven staat waar het om gaat. Stelt u daarnaast PAARDENPAS op de hoogte van uw medicijnen gebruik. Wij adviseren u om zowel medicijnen als recept in uw handbagage mee te nemen.

Faciliteiten
De bij de aanbiedingen opgenomen faciliteiten bij bijvoorbeeld hotels en appartementen, berust op de bij ons bekende gegevens ten tijde van het aanbieden van de reis. Het kan echter voor komen dat er tussentijds wijzigingen optreden in beschikbaarheid van deze faciliteiten of dat voor bepaalde faciliteiten alsnog een vergoeding wordt gevraagd. Indien PAARDENPAS dit voor boeking dan wel voor vertrek bekend is, zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen, doch kan PAARDENPAS hier nimmer verantwoording voor dragen. Voor reizen in het voor- en naseizoen dient u er rekening mee te houden dat faciliteiten soms niet of niet de gehele dag beschikbaar zijn.

Wijziging
Onder wijzigingen wordt o.a. verstaan; wijziging aantal personen, extra van tevoren te reserveren zaken, etc. Een wijziging tot vier weken voor de dag van vertrek kan kosteloos worden doorgevoerd. Een verzoek tot wijziging van accommodatie (hieronder eveneens begrepen camping) geldt als een annulering van de reisovereenkomst en daarop zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Bij gewichtige omstandigheden heeft PAARDENPAS het recht om de overeengekomen dienstverlening op één of meer punten te wijzingen. PAARDENPAS zal de klant hiervan op de hoogte brengen en een aanbod aan de klant te doen die minstens gelijkwaardig is aan de reisovereenkomst.

Annulering
PAARDENPAS heeft het recht om bij annulering de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen aan de klant. Indien de reissom reeds geheel of gedeeltelijk is voldaan, zullen de annuleringskosten hiermee worden verrekend. De annuleringskosten bedragen bij annulering 80% van de reissom;
- bij latere annulering 100% van de reissom.
De klant dient een annulering schriftelijk te bevestigen. De dag van ontvangst van de annulering geldt als annuleringsdatum. Bij annulering bestaat de mogelijkheid tot in de plaatsstelling. U dient hiervoor contact op te nemen met PAARDENPAS. Afhankelijk van de soort reis kunnen aan de in de plaatsstelling administratiekosten zijn verbonden. Deze annuleringsvoorwaarden gelden alleen bij gecharterde vluchten. Indien gebruikt wordt gemaakt van reguliere vluchten, gelden afwijkende bepalingen, welke in de offerte meegenomen zullen worden.
Reizen kunnen niet worden geannuleerd omreden dat het hippische evenement niet doorgaat.

Voorbehoud
PAARDENPAS behoudt zich het recht voor om de reissommen te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, brandstofprijzen, verschuldigde heffingen, Schiphol toeslagen i.v.m. geluidshinder e.d. en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen in dat geval netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. Wij behouden ons tevens het recht voor om, in geval de toeristische reismarkt ernstige gevolgen ondervindt van een mogelijke oorlogs- of terroristische dreiging of om economische redenen, de geboekte reizen te annuleren, waarbij de reeds betaalde reissom volledig zal worden gerestitueerd. PAARDENPAS zal slechts de reissom vergoeden en niet eventuele gevolgschade. PAARDENPAS heeft de website en alle aanwezige informatie met de grootste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van druk- en/of typefouten, of het feit dat de gemelde informatie niet geheel up to date is. In een dergelijk geval behoudt PAARDENPAS zich het recht voor de prijzen aan te passen. Mocht dit het geval zijn, dan zal dit altijd voorafgaande aan de reservering kenbaar worden gemaakt.

Hyperlinks
De website van PAARDENPAS bevat enkele links naar andere websites. PAARDENPAS heeft geen inzage in en is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met vertrouwelijke informatie omgaan. PAARDENPAS is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.

De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door PAARDENPAS ter beschikking gestelde informatie voor het boeken bij PAARDENPAS. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen de klant en PAARDENPAS.

Privacy voorwaarden
PAARDENPAS gaat strikt vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om. Uw gegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden, behalve indien dit voor de uitvoer van de door u geboekte reis noodzakelijk is.

Gebruik persoonsgegevens
Bij reserveringen of informatieaanvragen bij PAARDENPAS, verzoeken wij u een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. PAARDENPAS heeft deze gegevens nodig om u naar behoren van dienst te kunnen zijn. PAARDENPAS gebruikt de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van de door u gevraagde dienst, het verstrekken van de door u gevraagde informatie. Uw persoonsgegevens zullen door PAARDENPAS worden opgenomen in haar klantenbestand ten behoeve van statistieken en marketingdoeleinden. Bij wijzingen in uw persoonsgegevens verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan PAARDENPAS kenbaar te maken. PAARDENPAS aanvaard geen aansprakelijkheid voor niet tijdig doorgegeven wijzigingen in persoonsgegevens. Indien u uit het klantenbestand van PAARDENPAS verwijderd wilt worden dan verzoeken wij u ons dat kenbaar te maken.

Totstandkoming boeking via de website van PAARDENPAS
Er is sprake van een overeenkomst met PAARDENPAS indien online via de website een boeking wordt gemaakt waar u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden van PAARDENPAS en nadat u van PAARDENPAS een definitieve boekingsbevestiging heeft ontvangen. Deze bevestiging wordt na de boeking elektronisch naar het door uw, tijdens de boeking opgegeven e-mail adres verzonden. PAARDENPAS heeft het recht een overeenkomst met de aanstaande klant nietig te verklaren zonder daar verplicht redenen voor te geven. De boekingsbevestiging en de factuur naar het door u ingegeven correspondentieadres gestuurd.

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen PAARDENPAS en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

Reisorganisatie
Alle reizen in dit programma zijn georganiseerd door PAARDENPAS in samenwerking met IN THE SADDLE.

0 reacties op “Voorwaarden Paardrijdvakanties

Plaats een reactie